Елинс Инженеринг Електрически инсталации Варна

Варна, ул. НИКОЛА КЪНЧЕВ, 32, ет. 5, ап. 21
0888366631 http://elinseng.com/

Проектиране на ел. системи и уредби

От 2010 г. “Елинс Инженеринг” ЕООД разполага с екип от проектанти по част Електро, като предлаганите услуги в тази област включват проектиране на всички видове системи и уредби посочени в дейност “Електроизграждане”, както следва:

 • Проектиране на електрически табла, силови и осветителни електрически уредби       
 • Проектиране на мълниезащитни и заземителни уредби      
 • Проектиране на системи за вътрешно озвучаване и оповестяване       
 • Проектиране на структурни кабелни системи и системи за комуникация       
 • Проектиране на телефонни, телевизионни, домофонни и видеодомофонни системи       
 • Проектиране на пожароизвестителни системи  и системи за отчитане наличието на вредни газове      
 • Проектиране на системи за видеонаблюдение, сигнално – охранителни системи и системи за контрол на достъпа, и отчитане на работното време      
 • Проектиране на системи за комлексна автоматизация на дома и офиса, системи за сградна автоматизация / BMS /

Екипите на компанията си сътрудничат и с други проектански бюра, като това увеличава разнообразието и обема на предлаганите услуги по проектиране, което дава възможност да се реализират много и различни видове системи. Проектите изградени от специалисти на “Елинс Инженеринг” ЕООД са съобразени със съответните европейски и международни наредби, стандарти и правилници, действащи на територията на Република България, някой от които са:

 • Наредба No 8 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства
 • Наредба No Iз за строително-техническли правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Наредба No 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
 • Наредба No 3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии 
 • БДС EN 60439      
 • БДС 8596-77       
 • БДС 8598-77       
 • БДС 8597-77       
 • БДС 4309-74       
 • БДС 3820-74       
 • БДС 16060-84       
 • БДС EN 50173-1:2003       
 • БДС EN 50173-1:2007/A1:2009       
 • БДС EN 50173-4:2007/A1:2010       
 • БДС ISO/IEC 11801:2006       
 • БДС 10250:1972 и много други

Проектантите на дружеството са редовни членове на КИИП – Регионална колегия, гр. Варна, като съвместното предоставяне на услуги по електроизграждане и проектиране по част Електро, повишава качеството на изградените от екипи на дружеството електрически системи и уредби.