ИАК - Лабо ЕООД

София, ул. Йоан Екзарх № 47, вх. А
028665391;8651906;:9634684
Продукти Услуги    

Описание на дейността на ИАК - Лабо ЕООД

Теглоизмервателна Техника Фирма ИАК (Измерване Автоматизация Компютъризация) е основана през 1990г. и извършва проектантска и търговска дейност, цялостно обзавеждане на лаборатории, инженеринг и сервиз в следните области: - теглоизмервателна техника - опазване на околната среда - анализ на храни, зърно, фуражи, брашно и млечни продукти - козметични, парфюмерийни и миещи средства - анализ на петрол и горива - хуманитарна и ветеринарна медицина, фармация - физико - механични измервания - конвенционални уреди за физико - химични анализи - реактиви, стъклария - ON - LINE измервания - измерване на механични величини ЛАБОРАТОРНА И ПОЛЕВА АПАРАТУРА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ 1. Везни - аналитични, технически, везни за влага, портативни, златарски везни, магазинни везни, в т.ч. етикетиращи Печатащи устройства, контролери, индикатори. Калибриращи теглилки. Тензодатчици. 2. Набори и уреди за анализ на питейни, промишлени, отпадни води и почви. 3. Анализатори на газове в емисия и имисия. 4. Келдалови и Сокслетови апарати. 5. Анализатори в т.ч. експресни NIR анализатори, на влага, протеин, глутен, сухо вещество, скорбяла, масленост, влакнини, пепел и др. 6. Вискозитет, цвят на масла, скали по Lovibond, AOCS, ASTM и др. ЕС норми. 7. Апарат на "Zeleny", Фарингограф, Естензограф, Амилограф. 8. Термометри за зърно, брашно, месни и млечни продукти. 9. Специализирани влагометри. Хранометри. 10. Пробовземници. 11. Анализатори на елементен състав в т.ч. Х-ray анализатори. Полярографи. 12. Хроматографи. Хроматографски колонки и аксесоари. 13. Уреди за петрол и петролни продукти: оксидация, корозия, пенливост, емулсия, цвят, точка на запалване и замръзване и др. 14. Дестилатори. 15. Калориметри. 16. Набори и анализатори за микробиологията. Броячи на колони. 17. Медицински тестове и анализатори (електролитни, газови, кръвни), коагулатори, Elisa - ридери, фотометри и луминометри. 18. Ламинарни боксове. 19. Спектрофотометри, фотометри, колориметри, луксметри, спектрорадиометри. Потенциостати. 20. Микроскопи. Рефрактометри. Спектроскопи, спектрометри, спектрометри - гониометри. 21. Портативни и лабораторни измерватели и регулатори на: рН, проводимост, редокспотенциал, съдържание на соли и разтворен кислород. Мътномери. 22. рН електроди, стъклени и пластмасови. Специализирани електроди за почви, полутвърди, желирани, гранулирани среди, хранителни продукти. Йон - селективни електроди. Магнитни бъркалки, клатачки, миксери, ултразвукови вани, помпи. Влагомери за въздух, полутвърди и твърди среди, в т.ч. строителни материали. 25. Центрофуги, мелници и сита. 26. Вискозиметри и вискозиметрични вани. Осмометри. 27. Анемометри. 28. Сухи стерилизатори и автоклави, инкубатори. 29. Сушилни, пещи в т.ч. тръбни и муфелни. 30. Температурни сонди, живачни и цифрови термометри. Пирометри. 31. Фризери и хладилни камери. 32. Водни и пясъчни вани за темпериране. Термостати и криостати. 33. Лабораторни шкафове и химични камини. 34. Апарати за твърдост, адхезия, блясък, дебелина, дебелина на покритие, корозия и др. ON - LINE АПАРАТУРА 1. Анализ на води - фосфати, хидразин, озон, хлор, нитрати, ТОС, цианиди и др. 2. рН, проводимост, разтворен кислород. 3. Мътност. 4. Влага в хранителни продукти, твърди вещества и емулсии, пясък, въглища и др. 5. Дебелина и тегло на покрития. 6. Температура на храни, хартия, пластмаси, метали. 7. Анализ на въглеводороди. 8. Анализ на сероводород и сяра в газове и течности. 9. Анализ на прах, влажност, димни газове. 10. Анализ на глюкоза, лактоза, метанол. 11. Рефрактометри. 12. Вискозиметри. 13. Размер на частици в емулсии, пудра, газове и др. 14. Хроматографи. За всяка от областите на дейност ИАК (Измерване Автоматизация Компютъризация) предлага листовки за обзавеждане на лаборатории, включващи специализирано оборудване, технически характеристики и цени на апаратите.
Профилът на ИАК - Лабо ЕООД е регистриран на адрес в София, ул. Йоан Екзарх № 47, вх. А. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например iak - labo eood . Можете да се свържете с ИАК - Лабо ЕООД по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на ИАК - Лабо ЕООД е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.